1- TARAFLAR

İş bu sözleşme; BAĞIMSIZ TEMSİLCİ olmak için şirket resmi web sayfası www.inovadi.com.tr’ ye  (Bundan sonra SİTE diye anılacaktır)  adı, soyadı, adresi, doğum tarihi, TC kimlik numarası ve e-posta bilgileri ile kayıt olan kişi (Bundan sonra BAĞIMSIZ TEMSİLCİ olarak anılacaktır.)  ile Büyük Kayacık OSB. Mah. 101. Cad. Innopark Konya teknoloji Geliştirme Bölgesi D1 Blok No:6/H Selçuklu-KONYA  adresinde bulunan NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİC.AŞ. (Bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İş bu sözleşmenin konusu, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti ile BAĞIMSIZ TEMSİLCİLERE ürün satışı yapılmasına ve ürünlerin BAĞIMSIZ TEMSİLCİLER tarafından ŞİRKET ‘den satın alınarak 3.kişilere satılmasına dair usul ve esasların belirlenmesidir. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, SİTE' ye kayıt olarak BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİĞE ve hizmetlere ilişkin ŞİRKET tarafından açıklanan sözleşme maddelerini ve Şirket Etik Kurallarını kabul etmiş olmakta ve tüm bunlara uygun olarak davranacağını ve uyum sağlayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 

2.2 İŞBU BAĞIMSIZ TEMSİLCİ SÖZLEŞMESİ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tâbidir. Bu kapsamda, BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, işbu Sözleşme kapsamında doğan ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında olmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Bağımsız Temsilciler bakımından, tüketici mevzuatı hükümleri anlamında ‘TÜKETİCİ’ tanımı söz konusu olmadığından, Bağımsız Temsilciler belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkına haiz değildir.

 

3- BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİK VE HİZMET ŞARTLARI:

3.1 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, SİTE'ye kayıt olurken sözleşme şartlarını okuduğunu kabul ve taahhüt eder. Sözleşme, siteye kayıt işleminin tamamlanmasının akabinde ŞİRKET tarafından Referans Kodu tahsis edilmesi anında yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. BAĞIMSIZ TEMSİLCİSİTE’yi kullanmaya devam ederek tüm sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, sitedeki kayıt formuna doldurduğu bilgilerin kendisine ait olduğunu ve doğruluğunu, BAĞIMSIZ TEMSİLCİ kaydının kendi isteği ile gerçekleştirdiğini kabul ve taahhüt eder. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ İnternet Sitesi’ne üye olurken ve sipariş sırasında isim, soy isim, şirket unvanı, e-posta adresi, telefon, adres, fatura bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm bilgileri hukuka uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür. Bilgilerin yanlış ve eksik olması halinde her türlü sorumluluk BAĞIMSIZ TEMSİLCİ'ye aittir.

3.2 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ'nin bilgi güvenliği için ŞİRKET sisteminde 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması kanunu gereği, gerekli önlemler alınmıştır. Bu alınan önlemlerin yanında BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, bilgilerini (BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİK şifresi, mail şifresi vb)  3. kişiler (üst sponsorlar ve diğer BAĞIMSIZ TEMSİLCİLER) ile paylaşmayacağını, güvenli olduğundan emin olmadığı bilgisayarlardan sisteme giriş yapmayacağını, kabul ve taahhüt eder. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ kendi uhdesinde gerçekleşen güvenlik ihmalleri dolayısıyla uğranılan zararlardan sorumludur. Web sitesinde ve mobil uygulamasında güncellemeler ve eklemeler yapma hakkı ŞİRKETE aittir.

3.3 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ,  Bağımsız Satış Temsilciliği faaliyetini,  vergi ve diğer tüm ilgili mevzuat açısından kendi nam ve hesabına yürütecek olup, ŞİRKET'in çalışanı, yasal temsilcisi veya acentesi değildir ve ayrıca, ŞİRKET’in adına üçüncü kişiler nezdinde herhangi bir borç ve yükümlülük altına girme hakkına sahip değildir. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ'nin kendi satış ağını oluşturmak amacıyla üçüncü bir kişinin ŞİRKET’in BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİK Sözleşmesi akdetmesine yapabileceği aracılık, işbu maddede belirtilen BAĞIMSIZ TEMSİLCİ’nin  temsil yetkisi sınırlı olduğundan, hiçbir şekilde burada açıkça belirtilmiş amacı aşacak şekilde yorumlanamaz. Taraflar, BAĞIMSIZ TEMSİLCİ ifadesinin işbu Sözleşme çerçevesinde ŞİRKET’in yasal yönetim kurulu BAĞIMSIZ TEMSİLCİSİ ve temsilcisi olarak kesinlikle yorumlanamayacağı ve işbu sözleşme ile BAĞIMSIZ TEMSİLCİ ile ŞİRKET arasında bir işçi işveren ilişkisi kurulmadığı hususlarında kesin olarak mutabıktırlar. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, işbu sözleşmeyi gelir elde etme amacıyla akdetmekte olup, her türlü iş ve işleminde bağımsız ve sorumluluk sahibi olarak hareket etmekle yükümlüdür.

3.4 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, işbu sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini kendi nam ve hesabına yürütmekte olduğundan, bu faaliyetinden doğacak tüm hukuki, cezai  sorumluluklar ile mali risk, borç, sorumluluk, masraf, vergi, harç ve benzeri sair yükümlülükler BAĞIMSIZ TEMSİLCİ'nin kendisine aittir. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ' nin işbu sözleşme ile ilgili faaliyetleri dolayısıyla ŞİRKET’e yöneltilen herhangi bir dava veya talep olması ve/veya ŞİRKET’in ödeme yapmak durumunda kalması halinde, BAĞIMSIZ TEMSİLCİ ŞİRKET’in nezdinde doğabilecek her türlü maddi ve manevi, olumlu ve olumsuz zararı herhangi bir mahkeme kararına lüzum olmaksızın ŞİRKET’in ilk yazılı talebi üzerine derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, ŞİRKET’in satış faaliyetini sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve ŞİRKET tarafından resmi faaliyete açıldığı açık bir biçimde duyurulan ülkelerde ve faaliyet göstereceği ülkelerdeki mevzuata uygun olarak yürütebilir ve satış metodu olarak sadece doğrudan satış (kapıdan kapıya satış) yöntemini kullanabilir. Mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunulması ve/veya farklı bir satış yöntemi uygulaması (yasal olarak faaliyete açık olmayan ülkelerde BAĞIMSIZ TEMSİLCİ edinmek ve çeşitli yollarla buralara ürün göndermeye çalışmak)  halinde ŞİRKET’in bu nedenle uğrayacağı zararı herhangi bir mahkeme kararına lüzum  olmaksızın ŞİRKET’in ilk yazılı talebi üzerine derhal tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6 Sözleşmeyi kabul eden BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, kendisine sms ve benzeri elektronik yollardan bildirim yapılmasına, promosyon, reklam ve fırsatların iletilmesine peşinen onay vermiş sayılacaktır. Özellikle kayıt formuna işlenen telefon numarası, mail adresi ve doğrudan site üzerinden yapılan duyurular ile her türlü iletişim adresi üzerinden BAĞIMSIZ TEMSİLCİ’ye yapılan bildirimler tebliğ edilmiş sayılır.

3.7 ŞİRKET; BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİK faaliyetine ilişkin kuralları, şart ve prosedürleri ŞİRKET BAĞIMSIZ TEMSİLCİLERİNE duyurarak değiştirilebilir. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, duyuruları takip etmekle yükümlüdür. ŞİRKET, sözleşmede tek taraflı olarak ve dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sözleşmede yapılan değişiklikler duyuru veyahut bildirim tarihi itibariyle yürürlüğe girer, BAĞIMSIZ TEMSİLCİLER üzerinde etkilerini doğurur.

3.8 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, faaliyeti sırasında ŞİRKETE ait ve ŞİRKET tarafından kendisine sağlanan ürünlerin markalarının itibarına gölge düşürecek herhangi bir davranışta veya sözlü ya da yazılı beyanda bulunamaz. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, iş fırsatı tanıtımlarında abartılı gelir ifadeleri kullanmayacak ve kolay kazançların garanti olduğu ve kolayca yüksek meblağlar elde edilebileceği imasında bulunmayacaktır. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ ayrıca, ŞİRKET’in çıkarlarına zarar verecek hareketlerden kaçınmak sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.

3.9 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, işbu sözleşme ile ŞİRKET hakkında edindiği her türlü bilginin gizli bilgi niteliğinde olduğunu, bu bilgileri üçüncü kişilere açıklaması halinde ŞİRKET’in sözleşmeyi derhal feshederek her türlü zararının tazminini talep edebileceğini, bu gizlilik yükümlülüğünün ŞİRKET tarafından işbu sözleşme süresince satış ve pazarlama için kullanılmasına açıkça izin verilenler dışında her türlü bilgi, belge ve malzemeyi kapsadığını, işbu gizlilik yükümlülüğünün sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi sonrasında da süresiz olarak devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, ŞİRKET BAĞIMSIZ TEMSİLCİSİ olmayı düşünenlerden, onların ŞİRKET’e kaydını sağlamak için hiçbir ödeme almayı talep ve kabul etmeyecek, zorla belli tutarda paket şeklinde ürün alımına zorlamayacaktır. Bu maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı davranılması halinde sözleşmenin 3.34 (Üçüncü maddenin otuzdördüncü alt maddesi) maddesi uygulanacaktır.

3.11 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ adres, telefon, mail adresi dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm iletişim bilgilerinin sadece kendi üst sponsorlarının erişimine açık olduğunu ve sponsorların, söz konusu iletişim bilgileri üzerinden kendisi ile irtibata geçebileceğini ve bu yönde ŞİRKET'in herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.12 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, şirket etik kurallarında açıkça da bildirildiği üzere, -başka bir doğrudan satış/network marketing firmasında çalışamaz- kuralını ihlal edemez. Yönetim'in belirlemiş olduğu kariyere ulaşan BAĞIMSIZ TEMSİLCİLER ikinci bir network marketing veya doğrudan satış şirketinde çalışamaz. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ hangi kariyerde olursa olsun ikinci bir ŞİRKET BAĞIMSIZ TEMSİLCİSİNE veya müşteriye başka bir network marketing veya doğrudan satış işi ve ürünü teklif edemez. Diğer firmalar ve ürünleri hakkında olumlu olumsuz yazılı ve sözlü beyanda bulunamaz.

3.13 ŞİRKET'in tescil ettirmiş olduğu veya kullanım hakkına sahip olduğu marka ve logolar, ŞİRKET mülkiyetinde olup BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, ŞİRKET'in yazılı onayı olmaksızın kullanma hakkına sahip değildir. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ buna ek olarak bu marka ve logoların korunması ve zarar görmemesi için azami gayreti göstermeyi taahhüt etmiştir.

3.14 ŞİRKET BAĞIMSIZ TEMSİLCİSİ, yazılı ön onayı olmadan yazılı, sesli ve görsel medya araçları ile internet üzerinde ŞİRKET ile ilişkili herhangi bir beyanat ve röportaj veremez. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, faaliyeti sırasında sadece ŞİRKET tarafından açıkça izin verilmiş tanıtım malzemelerini kullanabilir. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, ŞİRKET'in kendisine verdiği link ile istediği yerde işini duyurma hakkına sahiptir.

3.15 ŞİRKET, BAĞIMSIZ TEMSİLCİYE işbu sözleşmenin onayı tarihi itibariyle satışta olan tüm ürünler ile ilgili gerekli bilgileri vermiş olup, sözleşme süresince satışa çıkacak tüm ürünler ile ilgili bilgiyi içeren duyuruyu web sitesi üzerinden ve/veya mail kanalıyla bildirecektir. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, kendisi tarafından pazarlananlar ile sınırlı olmaksızın tüm satışa sunulan ŞİRKET ürünleriyle ve bu ürünlerin kullanım detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olmayı kabul eder. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, gerek ürünlerin yararları ve gerekse de BAĞIMSIZ TEMSİLCİLERİN kazanç olanaklarına ilişkin olarak ŞİRKET tarafından onaylanmamış ifadeleri yazılı ya da sözlü olarak kullanamaz.

3.16 İşbu sözleşme belirsiz sürelidir. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, istediği zaman ve herhangi bir gerekçe belirtmeksizin, 7 (yedi) gün öncesinden yazılı olarak beyanda bulunarak KENDİ BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİĞİNİ sona erdirme hakkına sahiptir. BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİĞİN sona ermesi, bu yazılı beyanın ŞİRKET tarafına ulaştıktan sonra ŞİRKET tarafından kabul edilmesiyle yürürlüğe girer. Bu halde ŞİRKET’in uğrayabileceği her türlü zararla ilgili ŞİRKET’in yasal hakları saklıdır.

3.17 Sözleşmenin başlangıcından itibaren ilk 3 (üç) dönem boyunca sipariş vermeyen BAĞIMSIZ TEMSİLCİ’nin 3. (üçüncü) dönemin dolması itibariyle işbu sözleşmeden doğan her türlü hakkı askıya alınarak, BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİĞİ pasif duruma düşürülerek sistemden iptal edilir. ŞİRKET'in bu hususta, sözleşmeyi herhangi bir ihbarda bulunmaksızın derhal ve haklı nedenle feshetme yetkisi vardır.

3.18 Taraflar arasında devam eden sözleşmesel ilişki sürecinde, BAĞIMSIZ TEMSİLCİ’nin 3 (üç) dönem ve üzeri sürelerde aktiflik sağlamadığı hallerde, BAĞIMSIZ TEMSİLCİ  bulunduğu kariyer ile ülke havuzu priminden pay alabiliyorsa bu pay kesilir. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ tekrar devam etmek isterse başaranlar kulübü prim havuzundan pay alabilmesi için bulunduğu başaranlar kulübü prim havuzu kariyerinin bir üst kariyerine çıkması gerekir. Başaranlar kulübü prim havuzu kariyeri aynı kaldığı sürece başaranlar kulübü prim havuzundan pay alamaz. En üst başaranlar kulübü prim havuzu kariyerinde bulunan BAĞIMSIZ TEMSİLCİ ise  3 (üç) dönem ve üzeri sürelerde sipariş vermediği hallerde devam etmek isterse, bu  BAĞIMSIZ TEMSİLCİ ‘de üst başaranlar kulübü prim havuzu kariyerine çıkma şartı aranmaz.

3.19 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, işbu sözleşme kapsamında ŞİRKET’TEN satın aldığı ürün bedellerinin ödemesini,  ( Havale/ eft, kredi kartı) BAĞIMSIZ TEMSİLCİ ŞİRKET web sitesi yada mobil uygulama üzerinden BAĞIMSIZ TEMSİLCİ ekranına (backoffice) gireceği sipariş karşılığı oluşacak brüt toplam tutarını, ŞİRKET’in kendisine bildireceği ödeme kanalları üzerinden nakden ve peşin olarak yapmayı taahhüt eder.

3.20 Sözleşmenin sona ermesi halinde BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, uhdesindeki yeniden satılabilir durumda olan, zarar görmemiş ve açılmamış olan, ŞİRKET tarafından sağlanmış ürünlerin ŞİRKET tarafından geri alınmasını talep edebilir. Bu alışverişten kendisine ve üst ekibine ödenen primler düşülerek kalan rakam BAĞIMSIZ TEMSİLCİ'nin sistemde kayıtlı olan banka hesabına ödenir. Fesih ne suretle yapılmış olursa olsun BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, fesih tarihine kadar hesabında birikmiş olanlar dışında ŞİRKET’den herhangi bir menfaat ya da tazminat talebinde bulunamaz. Bu hükümlerden gayrı olmak üzere, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin ihlali durumunda ŞİRKET'in BAĞIMSIZ TEMSİLCİ'nin birikmiş tutarlarını ödememe ve her türlü zararını söz konusu tutarlardan mahsup etme hakkı saklıdır.

3.21 ŞİRKET, BAĞIMSIZ TEMSİLCİ'nin vermiş olduğu bir siparişi tümüyle veya bir kısmıyla işleme almama, işleme alınmış bir siparişini daha sonra tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Bu kural sipariş edilen ürünlerin şirkete geri gelmesi ve şirket etik kurallarını ihlal eden BAĞIMSIZ TEMSİLCİLER için de geçerlidir.  Bu hallerde BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, ŞİRKET’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edemeyecektir.

3.22 BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİĞİN herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, eşi ya da ORTAK BAĞIMSIZ TEMSİLCİSİ üzerinden, 3 (üç) ay süreyle yeniden BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİK için başvuramaz, mevcut bir BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİĞE Ortak BAĞIMSIZ TEMSİLCİ olarak katılamaz. ŞİRKET, birden fazla BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİK halinde faaliyet gösterdiği anlaşılan BAĞIMSIZ TEMSİLCİ'nin tüm ya da bazı BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİKLERİNİ tek taraflı olarak iptal ve sözleşmelerini de feshetme hakkına sahiptir.

3.23 ŞİRKET; Sistemine BAĞIMSIZ TEMSİLCİ olmuş bir kişi sistemde yer değişikliği yapamaz. Bu konuda ısrarcı ise bulunmuş olduğu BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİĞİ’nden istifa ederek üç ay bekleme sürecinin tamamlanması durumunda istediği bir BAĞIMSIZ TEMSİLCİ  ile tekrar ŞİRKET sistemine BAĞIMSIZ TEMSİLCİ olabilir. 

3.24  BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, prim hak edişlerini alabilmeleri için belirlenen dönem içerisinde asgari aktiflik şartını yerine getirmesi ve ŞİRKET'e herhangi bir ödenmemiş borcunun olmaması gerekir.

3.25 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, ŞİRKET ile akdetmiş olduğu işbu Sözleşme'nin herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra ŞİRKET’in ön yazılı onayı olmadan, ŞİRKET’in müşterisini veya iş ilişkisi içerisinde olduğu herhangi bir tüzel veya gerçek kişiyi kendisi ile çalışmaya teşvik etmeyeceğini, herhangi bir ŞİRKET çalışanını işten çıkmaya teşvik etmeyeceğini, işe almayacağını veya sözleşmesiz çalıştırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.26 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, işbu maddede belirtilen hususlara aykırı davranması durumunda, ŞİRKET’in uğramış olduğu maddi ve manevi zarar ile doğacak tüm zararlardan bağımsız ve ayrı olarak brüt asgari ücret tutarında cezai şartı ŞİRKET’in  ilk talebi anında herhangi bir mahkeme kararına ve protesto keşidesine hacet kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, düzenlenen işbu cezai şart miktarının fahiş olmadığını, uygun bir miktar olduğunu beyan eder ve ileride bir ihtilaf vukuunda tespit edilmiş olan bu cezai şartın miktar olarak azaltılması yolunda bir itiraz ileri sürmeyeceğini ayrıca ŞİRKET’in mezkur miktarı aşan doğrudan veya dolaylı zararın ayrıca talep hakkının saklı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.27 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ'nin vefatı halinde, işbu sözleşmeden doğan tüm hak, alacak ve borçlarının ŞİRKET Backoffice LEHTAR bölümüne yazmış olduğu yasal mirasçısına devir olunur.

3.28 İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri uygulanamaz veya geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.

3.29 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ olunabilmesi için 18 yaşının doldurulmuş olması, mahcur ve kısıtlı olmaması zaruridir.

3.30 ŞİRKET BAĞIMSIZ TEMSİLCİSİ olarak çalışan fakat aylık hak etmiş olduğu ödemeyi başka bir banka hesabına talep edemez.

3.31 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ tarafından ŞİRKET’e verilen bilgiler ŞİRKET tarafından işin gereklerine uygun olarak kullanılır, gerektiği takdirde yasal mercilere ve bu işin geliştirilmesine katkısı olacak, ŞİRKET'in mal veya hizmet tedarikçilerine verilebilir.

3.32 BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİK haklarını ŞİRKET'in önceden yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir kişi ya da kuruluşa devredemez veya bir başka kişi ya da kuruluşu BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİĞİNE ortak olarak alamaz. ŞİRKET, BAĞIMSIZ TEMSİLCİ'nin bu yöndeki bir talebini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin reddetme hakkına sahiptir.

3.33 ŞİRKET, sisteminde faaliyet gösteren BAĞIMSIZ TEMSİLCİLERİN hak edişlerini talebi halinde ülkemizde ki KDV ve kazanç vergilerini düşerek bir sonra ki ayın 20’sinde öder. Resmi tatillere denk gelmesi durumunda tatil sonrasındaki ilk iş günü öder.

Eğer BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, alt ekip BAĞIMSIZ TEMSİLCİLERİNDEN herhangi biri, herhangi bir ürünü ŞİRKET’e iade ederse ve ŞİRKET’den geri ödeme alırsa, (geri ödeme yasal olarak öngörülsün veya öngörülmesin) BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, bu ürün sayesinde elde ettiği herhangi bir komisyon, prim ya da bonusu, ŞİRKET'in geri ödeme talebini takiben 30 (otuz) gün içinde ŞİRKET'e geri ödeyecektir. ŞİRKET dilerse, ayrıca ihtar veya ihbar gerekmeksizin bu meblağı, BAĞIMSIZ TEMSİLCİYE ödenecek herhangi bir ödemeden mahsup edebilir. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, işbu sözleşmede bildirdiği adres, mail adresi, telefon, faks ve sair bilgilerdeki değişiklikleri ŞİRKET'e derhal bildirmek zorunda olup, adresteki değişiklikleri yazılı olarak ŞİRKET'e bildirmediği takdirde ilgili adres ve/veya mail adresi ve/veya telefon numarasına yapılan her türlü bildirim ve tebligat geçerli sayılır. ŞİRKET sistemine kayıtlı BAĞIMSIZ TEMSİLCİLERİYLE tebliğ, ekstre paylaşımı, resmi doküman vb. internet ortamında yapabilir. BAĞIMSIZ TEMSİLCİLERİNE her türlü duyurularını e-posta ve/veya sms yoluyla gönderir. Taraflar, ve ŞİRKET web sitesi vasıtasıyla gerçekleştirilen bildirimleri işbu sözleşme ile geçerli tebligat usulü olarak kabul etmişlerdir.

3.34 ŞİRKET BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİK Sözleşmesi ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası Etik Kurallar Sözleşmesinde açıkça belirlenen kurallara uygun hareket etmediği kanaatine varılan BAĞIMSIZ TEMSİLCİYE kayıtlarda bulunan BAĞIMSIZ TEMSİLCİ'nin kendi beyanı olan iletişim bilgilerine (mail-eposta-posta) uyarıda bulunarak derhal ve tek taraflı BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİK askıya alınabilir, kurallara uymadığı ve ağır aykırılıkta bulunduğu tespit edildiği taktirde ise sözleşmeyi fesih edebilir.

3.35 ŞİRKET'in işbu sözleşmeden doğan herhangi bir hak, yetki ve imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, bu hak, yetki ve imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmez ya da bir yetki veya imtiyazın tek başına veya kısmen kullanılmaması daha sonra kullanılmasını engellemez.

3.36 ŞİRKET, 01 Ekim 2023 tarihi itibariyle 6 ay sonuna kadar kazanç ve kariyer planında değişikliğe gidebilir. 01 Nisan 2024 tarihinden sonra kazanç ve kariyer planında yapılabilecek değişikliklerin BAĞIMSIZ TEMSİLCİ ye olumlu olarak yansıması gerekmektedir.  

3.37 İşbu sözleşme 5 madde ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Etik Kurallar sözleşmesinden ibaret olup, belirsiz süreli sözleşme taraflar arasında BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİK başvuru formunun online doldurulduğu tarihte onaylanarak kabul edilmiştir.

4. DELİL SÖZLEŞMESİ

4.1 Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Şirketin ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını BAĞIMSIZ TEMSİLCİ gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

5.1 İşbu Sözleşme taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

5.2 İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde Konya Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.